مثنوی درمانی (مولانا) و معنادرمانی- محتوای درمان

آزادی انسانی به این معنی است که "آزاد است تا " قبول مسئولیت کند برای تحقق معانی زندگی در چارچوب محدودیتهایی چون مرگ و سرنوشت .(1 – فرانکل، 1384) 


زندگی زودگذر است، اما این زودگذری باعث نمی شود که زندگی بی معنا شود بلکه 
حتی جنبه های گذرای زندگی نیز نیروهای نهفته ای دارند و انسانها نیاز 
دارند که این امکانات را بشناسند . 


آنها دائماً انتخاب می کنند که چه حجمی از نیروهای نهفته شان به حقیقت بپیوندند و چه مقداری محکوم به فنا گردد. 


همه انسانها دارای اراده و اختیار هستند و درمیان تمام موجودات فقط انسان 
است که توانایی انتخاب دارد و می تواند بین انتخاب هایش قضاوت کند. این مهم 
نیست که ظاهر خصوصیات و غرائز و سائق های انسانی چیست بلکه مهم این است 
که درمقابل آنها چه موضعی گرفته شود. انسانها می توانند خصوصیات خود را 
بسازند و البته درمقابل آنها مسئول هستند. 


وقتی 
انسانها بر ابعاد بدنی و روحی خود غلبه کردند، وارد بعد جدیدی می گردند که 
بعد اندیشه‌ای(2) نام دارد. در بعد اندیشه ای انسان همه‌کارکردهایش بطور 
واضحی قرار دارند.مانند بازگشت (3)؛عملکردی که توجه فرد را متمرکز می‌کند 
بریک شیئ ، خُِلق و وجدان
 

.( 4 - نلسون،2001) 

============= 
پاورقی و منابع: 


1 - – فرانکل، ویکتور امیل، ترجمه نهضت صالحیان و مهین میلانی( 1384). ‌ ‌انسان در جستجوی معنا. تهران: انتشارات درسا 


2- Noological 3 - Reflection 

4- Nelson-Jones.Richard.(2001).Theory and Practice of counselling & Therapy.London and New York:Continuu

/ 0 نظر / 5 بازدید