پرسشنامه سبک دلبستگی هازن وشیور(1987)

این مقیاس توسط هزن و شیور(1987)ساخته شده و در ایران توسط رحیمیان بوگر و وهمکاران(1383)بر روی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر اصفهان هنجاریابی شده است.این پرسشنامه دارای 15گویه است

توضیحات بیشتر - دانلود 

/ 0 نظر / 97 بازدید