درس دوازدهم spss: آزمون های تی (مقایسه گروه ها)

فرض کنید که میانگین هوش جامعه نوجوانان ایران 120 باشد .... اگر نمونه ای 20 نفره از نوجوانان یک شهر را بررسی کنید آیا میانگین هوش انان با میانگین جامعه ایران تفاوتی دارد...؟

فرض کنید که می خواهید بررسی کنید آیا هوش دختران و پسران تمایزی دارد یا آیا میزان گرایشات مذهبی در قومیت های (دو قومیت) مختلف تفاوت دارد آیا بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسسی ارشد تفاوتی از لحاظ نمره استعداد تحصیلی هست یا خیر....

فرض کنید برای گروهی افراد افسرده .... دارو های ضد افسردگی داده اید آیا این دارو ها تاثیر بر کاهش افسردگی افراد دارد؟

برای اینکه بتوانید این فرض های خود را آزمون کنید
برای فرض اول باید از آزمون تک گروهی استفاده کنید
برای فرض های دوم آزمون تی گروه های مستقل
و برای فرض سوم به آزمون تی گروه های وابسته نیاز دارید...

نحوه محاسبه و انجام این آزمون ها را در این درس فرا خواهید رفت.

منبع همیاری
/ 0 نظر / 5 بازدید