فرایند درمان(متد و روشهای درمانی)

علت واقعی عصبیت ها (نوروزها)


« گرچه روان درمانی سنتی اصرار دارد که درمان را بر یافته های « سبب شناسی» استوار کند، نباید فراموش کرد که ممکن است که عوامل ویژه ای در دوران نخستین کودکی موجب عصبیت ها شوند و عوامل کاملا مغایری در دوران بزرگسالی سبب درمان این عصبیت ها». 

آنچه که علت نوروزها، عقده ها و تعارضات روحی و پریشانی به حساب می آیند، اغلب علائم نوروزها هستند و نه علت آن.جزیره دریایی که از پایین بودن سطح آب دریا بهره جسته، و سر از آب بیرون آورده علت جزر دریا نیست، بلکه جزر دریا سبب بیرون آمدن آن از آب گشته. 
آیا مالیخولیا چیزی به جز جزر و مد عاطفی است؟ و یا احساس گناهی که معمولا به طور بارزی در افسردگی های «درون زاد» دیده می شود و نباید با افسردگی های نوع نوروتیک اشتباه کرد- علت ظهور این افسردگی ها نیست. بلکه بر عکس فرو نشستن و پایین آمدن عواطف در حالت افسردگی باعث ظهور و به سطح آگاهی در آمدن احساس گناه می شود. این فرو نشستن تنها احساس گناه را بر ملا کرده و رو آورده است.(1) 

علت واقعی نوروزها (عصبیت ها) 
به غیر از عوامل اساسی بنیادی ، چه جسمی و چه روانی، شامل مکانیسم های بازخوردی نظیر «اضطراب پیش بین»‌ می باشد که یک عامل مهم و اصلی بیماری زا است. علامت و نشانه معینی باعث ترس معینی می شود، و این ترس خود نشانه را بر می انگیزاند و نشانه نیز دیگر بار همین دور تسلسل و تداوم زنجیره ای مشاهده می شود. 

توجه عصبی به «خود» قادر نیست با ایجاد تحقیر و سرزنش و فراهم آوردن دور تسلسل زیان آور ، فرد را ا ز این مشکل نجات دهد، بلکه کلید بهبودی در «فراخود رونده» است.

(2) 


========= 
منابع: 
1 - – فرانکل، ویکتور امیل، ترجمه نهضت صالحیان و مهین میلانی( 1384). ‌ ‌انسان در جستجوی معنا. تهران: انتشارات درسا 
2 - فرانکل،‌ویکتور امیل. ترجمه فرخ سیف بهزاد( 1382). پزشک و روح. تهران: انتشارات درسا

/ 0 نظر / 4 بازدید