فرایند درمان(متد و روشهای درمانی) -

خلاء وجودی: 
انسانی که قادر نیست در زندگی معنا و هدفی بیابد و مبتلا به ناتوانی وجودی است و نگرانی اصلی او احساس پوچی و بی معنایی و تهی بودن است ، از نظر فرانکل دچار خلاء وجودی شده است. (1 - فرانکل، 1383) 

مولانا نیز به معنا خواهی و هدف خواهی در انسان اشاره می کند و با استفاده از تمثیل ، وجود هدف متناسب با نیاز انسان را اثبات می کند.
منگر آن که تو حقیری یا ضعیف***بنگر اندر همّتِ خود ای شریفتو به هر حالی که باشی می طلب***آب می جُو دایماً ای خشک لبکآن لب خشکت گواهی می دهد***کو به آخِر بر سرِ مَنبع رسد خشکیِ لب هست پیغامی زِ آب***که: به مات آرد یقین این اضطرابکین طلب کاری ، مبارک جُنبشی ست***این طلب در راه حق ، مانع کُشی ستاین طلب، مفتاح مطلوباتِ توست***این سپاه و نصرتِ رایات توست (2) 

1438:3 الی 1443:3 

- ای انسان به خودت نگاه نکن که به ظاهر حقیری یا ضعیف، بلکه به همت والای خود نگاه کن. 
- ای طالب تشنه کام، در هر حالی که هستی طالب باش و اب را جستجو کن. این لب خشک و تشنه تو ، گواهی می دهد که سرانجام به سرچشمه آب حیات و مقصود خواهی رسید. 
- لب خشک و حال تشنگی انسان ، این پیغام را از طرف آب به تو می رساند که یقینا این جوش و جنبش، تو را به ما خواهد رسانید. 
- این نیاز و طلب بسیار مفید است. این کشش و طلب هر مانعی را در راه حق از میان بر می دارد. 
- - این طلب و کشش، کلید خواسته های توست و در حقیقت طلب به منزله ی لشکریان و پیروزی و برافراشتگی پرچم های توست. 
=============== 
پاورقی و منابع: 
1– فرانکل، ویکتور امیل. ترجمه مصطفی تبریزی و علی علوی نیا( 1383). فریاد ناشنیده برای معنا:‌ روان درمانی و انسان گرایی. تهران: انتشارات فراروان. 
2 - رایات: جمع رایه : پرچم

منبع همدردی

/ 0 نظر / 6 بازدید