اصطلاح نامه روانشناسی(ث)

ثبات شیء                                                            Obgect constancy

   ثبات شیء به این معناست که اندازه ،شکل ، رنگ ، درخشندگی ، و ویژگیهای  دیگر شی، نسبتاًمستقل از تنوعات تصویر شبکه ای است و به همان  صورتی که ادراک شده است باقی می ماند .ثبات شی ء از مختصه های  مهم ادراک است . اگر چنین گرایشی نمی بود  دنیای غریبی می دیدیم ، که در آن اشیاء بر حسب نزدیکی  یا دوریشان از ما بزرگ یا کوچک می شدند. برای مثال اگر سکه را از زاویه خاصی نگاه می کردیم  به جای اینکه گرد باشد بنظر بیضی می رسید . چگونه با وجود طیف گسترده ای از محرکهای مختلف ثبات شی ء همچنان باقی می ماند بطور کلی تبیین این موضوع به دو دسته کلی تقسیم می شود . اول اینکه ، نظریه پردازانی  که بریاد گیری تا کید می کنند این فرضیه را مطرح می کنند که ما خود را با تنوع محرکها انطباق می دهیم به نحوی که ماهیت «واقعی»  محرک را ادراک می کنیم . هلمهولتز (1894 - 1821) فیزیکدان و روان شناس بزرگ آلمانی می گویند که ما از ماهیت محرکها استنباطی نا هشیار داریم . این استنباط نا هشیار که حدسی است تعلیم یافته و بدون عمر آگاهانه ، بر اساس تجارب ما در دنیای واقعی صورت می گیرد.

دوم اینکه ، نظریه پردازی که بر توانائیهای ذاتی تاکید می کنند این فرضیه را مطرح می کنند که توانائیهای داده پردازی درونی اندامهای حسی مغز و دستگاه عصبی سبس می شود که این ساختارها مختصه های تغییر نا پذیر محرک را از جریان اطلاعاتی متنوع کنند . ما آنچه را در محرک واقعاً ثابت است . جدا می کنیم . این نحوه استدلال کلی را روان شناسان        ، بخصوص ولنگانگ      مطرح کردند. هر یک از این دو نوع تبیین طرفداران  خود را دارد و هر دو هم به ظاهر سودمند ند.

                                                                                  (برونو ، 1370)

 

ثبت                                                                 Registration,record

   اصطلاحی که به «پردازش در یافتی »اطلاق می شود. در این مرحله اطلاعات مورد پردازش قرار می گیرد ولی ادراک نمی شود ، ادراک ، ادراک زیر آستانه ا ی .

                                                              (اتکینسون و هیلگارد  ، 1983)

منبعروانشناسی و مشاوره

/ 0 نظر / 6 بازدید