فرایند درمان(متد و روشهای درمانی)

ناکامی در داشتن زندگی پرمعنا (اختلال روان‌نژندی اندیشه زاد (1)= نئوژنیک) 
علت ایجاد و ظهور نوروزهای نئوژنیک، تعارض و کشمکش بین سائق ها و غرایز نیست ، بلکه حاصل برخورد «ارزشهاست»به عبارت دیگر: 
تعارضات اخلاقی و حتی آشکارتر بگوییم مشکلات روحانی علت اصلی ایجاد این دسته از نوروزهاست. در این گونه موارد ناکامی وجودی نقش اصلی را ایفا می کند. 

روش های رایج روان درمانی در درمان نوروزهای نئوژنیک ، موفق نیستند، و باید به لوگوتراپی روی آورد. رویارویی با مسایلی که جنبه روحانی دارند ، مانند آرزوی داشتن زندگی پر معنا یا ناکامی و سرخوردگی ناشی از نرسیدن به این آرزو، همه در حیطه و قلمرو لوگوتراپی است، و از دیدگاه روحانی به مقابله با آن بر می خیزد. 

لوگوتراپی به جای اینکه به تعقیب عوامل و ریشه های ناآگاهانه مسایل فرد در ارتباط با غرایز و سائق ها بپردازد با مسایلی روحانی فرد به طور صادقانه و خستگی ناپذیر برخورد می کند.(2) ========== 
پاورقی و منابع: 
1 = noogenic neurosis 
2 = بوئری، جرج. ترجمه مسعود فریامنش (1385). نگاهی به آرای ویکتور فرانکل: رنج ، اما زیستن.

/ 0 نظر / 5 بازدید