وسایل برای استفاده کردن هستند و انسانها برای دوست داشتن

مرد بسیار غمگین شد و هیچ سخنی بر زبان نیاورد. او به سمت ماشینش برگشت و از روی عصبانیت چندین بار با لگد به آن ضربه زد. در حالی که از کرده خود بسیار ناراحت و پشیمان بود، جلوی ماشین نشست و به خط هایی که پسرش کشیده بود نگاه کرد. پسرش نوشته بود: 

«دوستت دارم بابایی» ***


عصبانیت و دوست داشتن هیچ حد و حدودی ندارند. دومی را انتخاب کنید تا یک زندگی زیبا و دوست داشتنی داشته باشید
. این را نیز به یاد داشته باشید که:
وسایل برای استفاده کردن هستند و انسانها برای دوست داشتن. اما مشکل جهان امروز این است که انسانها مورد استفاده واقع می شوند و به وسایل عشق ورزیده می شود. بیایید همواره این گفته را به یاد داشته باشیم: 

وسایل برای استفاده کردن هستند. 

انسانها برای دوست داشتن هستند.مواظب افکارتان باشید، آنها به کلمات تبدیل می شوند. 

مواظب کلماتی که به زبان می آورید، باشید، آنها به رفتار تبدیل می شوند. 

مواظب رفتارتان باشید، آنها به عادت ها تبدیل می شوند. 

مواظب عادت هایتان باشید، آنها شخصیت شمار را شکل می دهند.

مواظب شخصیت تان باشید، چون سرنوشت شما را می سازد.بیائید در ذهنمان و افکارمان دیگران را دوست داشته باشیم تا در اعمالمان نیز به دیگران خدمت کنیم و سرنوشت نیکویی برای خود رقم بزنیم.تنظیم برای تبیان :داوودی

/ 1 نظر / 4 بازدید