چه عواملی سبب سوء ظن و بدبینی بین همسران می شود؟

معمولا عوامل زیر منشا بدبینی بین همسران می شود:

1- بی‌بند و باری‌ها:

گاهی به نظر می‌رسد که زن و شوهر در برخوردها و معاشرتها، آمد و شدهای خود مراقبت‌های لازم را لااقل در حضور هم انجام نمی‌دهند. سخنان‌شان، اظهار نظرها، خنده‌ها، حفظ و حراست‌شان از خود بگونه‌ای است ک در نظر دیگران بی‌بند و بار جلوه می‌کنند. ظاهراً ممکن است انتقادی از هم نداشته باشند ولی در دوران خود نسبت بهم کینه‌ای پیدا کرده و روزی آن را بروز خواهند داد.

2- غیرتها و حسادتها

گاهی منشاء سوء ظن‌ها شدّت تعصب و غیرت از یکسو و حسادت افراطی برای طرف دیگر است. البته دو مساله خود پدید آمده از این امرند که طرفین از واقعیات یکدیگر دور وبر کنارند و هر کدام دیگری را خارج از معرکه احساس کرده و گمان دارد تلاشی برای کنار زدن اوست. طرف مقابل را توبیخ می‌کند بدان تصور که درصدد ایجاد فساد در حیات خانوادگی و ایجاد رنج برای حیات دیگری است.

3- خودخواهی‌ها و ماجراجوئی‌ها:

چه بسیارند کسانیکه در سنین میان سالی و جوانی هستند ولی هنوز در دوران کودکی خود بسر می‌برند که دوران خودخواهی و ماجراجویی بوده است. تنها مقتضای حال و فکر خود را در نظر گرفته و بر این اساس با دیگران برخورد دارند. بهنگامی که این خواسته برآورده شود به ماجراجوئی پرداخته و درگیری را آغاز می‌کنند. و متاسفانه شرارت‌ها و لآمت‌ها هم به این امر کمک کرده و زندگی را بر طرففین تیره و تار می‌کند.

4- مخفی کاریها:

گاهی سوء‌ظن‌ها بخاطر احساس وجود مخفی کاریهایی است که زن و شوهر بیش یا کم در کار و برنامه هم سراغ دارند. رفتار و حالاتی را از هم خبر دارند که از نظرها پینهان و در مواردی مشکوک است. این امر تا روزی که از دید هم مخفی است مساله‌ای نیست ولی در آنگاه که روزانه‌ای درباره آن پیدا کنند نسبت به آن حساس شده و سعی خواهند داشت بالاخره از آن سر درآورند. و البته این نکته قابل ذکر است که آنان روزی از آن سر در خواهند آورد.

5- بیماری‌ها:

غرض بیماری‌های روانی است که بصورتهای گوناگون خود را نشا می‌دهد. در توضیح آن باید بگوئیم این بدبینی گاهی ناشی از وسواسی است که زن یا شوهر را به گرفتاری و بدبختی میکشاند، زمانی این امر ناشی از خواب خیال و برای فرار از مشکلاتی است که روح و روان او را درهم فشرده و او را گرفتار کرده است. هم چنین ناز پروردگی‌ها، نری‌ها ناشی از دوران کودکی، بی‌حوصلگی‌ها، ضعف‌های عصبی و از این قبیل خود سبب ماجراجویی‌ها و بدگمانی‌ها است که جز تلخی به بار نخواهد آورد.

6- عقده‌ها و محرومیت‌ها:

گاهی بدبینی‌ها ناشی از عقده‌های روانی و محرومیت‌های مربوط به دوران گذشته حیات است که زندگی زوجین را تیره و تار می‌سازد. در اثر وجود عقده‌ها این وضع پدید می‌آید که افراد درباره عیوبی که نمونه‌اش در خودشان وجود دارد و از نظرها مخفی است حساس شده و در آن مورد نسبت بهمسر خود بدبین می‌شوند. ناسازگاری‌ها بر آن اساس آغاز شده و با ایراد‌های بیجا در پی بر هم زدن آشیانه خود می‌افتند.

7- ایجاد محدودیت:

گاهی بدبینی مربوط به ایجاد محدودیت در زدگی طرف مقابل است، آنچنان که طرف گمان دارد با ادامه چنین وضع امکان ادامه زندگی نیست و همسرش قصد دارد او را در چارچوب خانواده میخکوب کند و حتی قدرت سیر و حرکت را از او بگیرد. بدین نظر در برابر موضع او موضعی مقاومت باری اتخاذ کرده و سعی دارد محدودیت را از بین برد رویا در گوشه‌ای نشسته و با دنیائی از غم و طوفان و رنج می‌سازد تا موجبی پدیدی آید که بگونه‌ای خود را از این شّر نجات بخشد.

8- تحریک‌ها:                                                                                                                                                   

زمانی سوء نظرها و بدگمانی‌ها بعلت تحریکاتی است که از سوی دشمنان دوست نما پدید می‌آید. متاسفانه در اجتماعات بیش یا کم افرادی وجود دارند که نسبت به آسایش و راحت دیگران حسادت ورزیده و میکوشند نظام زندگی آنها را بر هم زنند. در نتیجه به تحریکات و ایجاد آشفتگی پرداخته و روزگار مردم را تیره و تار می‌کنند. اگر زن و شوهر در این مساله اندکی هشیار باشند چنین توطئه‌ای را ریشه کن کرده و با آرامش به ادامه زندگی خواهند پرداخت.

منبع: خانواده و مسائل همسران جوان، علی قائمی، ص60

 

/ 0 نظر / 70 بازدید