پرسیدن دو سوال و پاسخ منطقی به ان به ازدواجی موفق و عقلانی کمک می کند

1-چرا می خواهم ازدواج کنم؟

2-چرا با این فرد می خواهم ازدواج کنم؟