قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنی


کمی با کفش های او راه برو...

منبع گلبرگ