فایل زیر فیلمی را نشان می دهد که قسمت های مختلف ساقه مغز را تشریح می کند ،یرای دانلود کلیک نمایید.


منبع