مراقب افکارت باش ، آن‌ها به گفتار تبدیل می‌شوند..

مراقب گفتارت باش ، آن‌ها به کردار تبدیل می‌شوند..

مراقب کردارت باش ، آن‌ها به عادت تبدیل می‌شوند..

مراقب عاداتت باش ، آن‌ها به شخصیت تبدیل می‌شوند..

مراقب شخصیتت باش که آن سرنوشت خواهد شد.

منبع:گلبرگ