بررسی میزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور

 

فایل ورد

تعداد صفحات 183

 

توضیحات بیشتر - دانلود 


فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
چکیده:
مقدمه
مساله:
اهمیت و ضرورت تحقیق:
اهداف تحقیق:
الف) هدف کلی:
اهداف فرعی:
فرضیه های تحقیق:
سوالات تحقیق:
تعریف متغیرها

فصل دوم : ادبیات پژوهش
تحقیقات انجام شده در ایران
سازگاری
سازگاری و ناسازگاری
ناسازگار کیست؟
فروپاشی زندگی زناشویی
وجوهی از اختلاف های زناشویی
عوامل موثر در سازش با همسر
سنین بهترین سازش
حفظ روابط زناشویی:
رضایت از زندگی:
بهداشت روانی و سازگاری:
بعضی خصوصیات انسان سازگار و سالم:
خصوصیات دیگر انسان سازگار
سلامتی زوجین و تاثیر آن در سازگاری زناشویی
بهداشت روانی ازدواج
توافق و طرز فکر درباره امور جنسی
نظریه سالیوان
نظریه اریکسن
خط مشی شادی
عوامل تاثیر گذار بر شادی
شخصیت
عزت نفس
اعتقادات مذهبی
سرمایه اجتماعی
مفاهیم مربوط به بدکارکردیهای جنسی
میل، تهییج، اوج لذت جنسی، رهاسازی
بدکارکردی های جنسی، توصیفها و سبب شناسی:
اختلالهای میل جنسی:
اختلالهای انگیختگی جنسی:
اختلالهای اوج لذت جنسی:
اختلال درد جنسی:
نظریه های کلی بدکارکردهای جنسی:
انواع بدکارکردهای جنسی
اختلال میل جنسی پائین
اختلال بیزار جنسی
اختلال نعوظی مرد
اختلال انگیختگی جنسی در زن
ارگاسم بازداری شده در زن
ارگاسم بازداری شده در مرد
انزال زودرس
مقاربت دردناک (دیسپارونی)
واژینیسم
درمان بدکارکردیهای جنسی:
آموزش جنسی:
کاهش اضطراب:
رویه های تغییر افکار و نگرشها:
درمان زوجین:
فنون روان پویایی:
روش های بدنی و پزشکی:
درمان کم میلی جنسی
یک رویکرد وحدت یافته:
باروری :
ناباروری :
نازایی:
عقیم بودن:
یائسگی:
ارگاسم:
orgasm
تاریخچه ی ناباروری
سیر ناباروری از گذشته تا کنون:
انواع ناباروری
اپیدمیولوژی ناباروری
علت ناباروری
بررسی و کشف علل ناباروری:
ناباروری باعلتهای ناشناخته
ناباروری ثانویه:
علل ناباروری و عدم تولید مثل برحسب درصد:
مراحل بررسی وضعیت افراد نابارور
روشهای درمان در زنان نابارور:
روش درمانی
ART:

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
روش و نوع تحقیق:
جامعه آماری:
نمونه گیری:
حجم نمونه:
ابزار جمع آوری اطلاعات:
پرسش نامه عملکرد جنسی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
فرضیه شماره 1: بین رضایت زناشویی زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 2: بین همبستگی زناشویی زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 3: بین توافق زناشویی زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 4: بین ابراز محبت زناشویی زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 5: بین نمره کل سازگاری زناشویی زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 6: بین میزان میل جنسی زناشویی زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 7: بین میزان تحریک جنسی (انگیزش جنسی) زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 8: بین میزان دستیابی به ارگاسم در میان زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 9: بین میزان فرونشینی جنسی در میان زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 10: بین نمره کل بدکارکردی جنسی در میان زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 11: بین میزان رضایت از خصوصیات شخصی زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 12: بین میزان همدلی (اجتماعی بودن) زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 13: بین میزان خوش بینی زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 14: بین میزان رضایت از سلامت جسمی زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 15: بین میزان عزت نفس زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
فرضیه شماره 16: بین نمره کل شادکامی ذهنی زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.

فصل پنجم : یافته های تحقیق و پیشنهادات
یافته های تحقیق:
الف) توصیف داده ها:
پیشنهادات تحقیق :
مشکلات و محدودیتهای تحقیق:

منابع و مآخذ