من می دانم که هیچ چیز نمی دانم ...
ما فقط چیزهایی می دانیم.که آن هم در لابراتور و کتابخانه است ...پوپر