لبخند
تو را چند صباحی است ندیدم !

یکبار دگر خانه ات آباد بگو :
سیب !