تحلیل کواریانس (ANCOVA ) روشی آماری است که اجازه می دهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار بگیرد.

 

موسسه دانش آماری  فایل زیر را که آموزش کامل تحلیل کواریانس است را برای دانلود در اختیار شما دانشجویان قرار می دهد. برای دانلود کلیک کنید:


   فایل آموزشی

 

 

 

 

منبع