از نظر یک روانکاو، دو دسته «مرد» وجود دارد؛

یک؛ مردهایی که می دانند با پدرشان مشکل دارند!

دو؛ مردهایی که نمی دانند با پدرشان مشکل دارند!

و وظیفه روانکاو این است که دسته دوم را از این جهل و بلاهت برهاند!

×××××××××××××××××××××××××