یک وقتایی اینقدر درونت بهم ریخته است و پریشان که هر چقدر هم بیرون میریزیش آروم نمی گیره

 


منبع