کاش آدمها وقتی دروغ می گفتن 

مثل پینوکیو دماغ شون دراز می شد