اولین قدم...

 مثبتی که میتونی برداری اینه که افکار منفی رو دور بریزی ...!