وقتی افکار منفی به ذهن شما خطور می کند ، شما دو راه دارید :

آن ها را به عنوان واقعیت بپذیرید و بگذارید ذهن شما را مغشوش کنند،

آن ها را نادیده بگیرید و یقین داشته باشید که شما بهتر از این افکار هستید،

شما می توانید در هر لحظه کنترل احساس خود را در دست بگیرید ...