ذهن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو در هــــــــــــــــــــر لحـــــــــــــظه فقط قـــــــــــــــــــــــادر اســـــت تــــــــــــــــــــــــــــــنها یک فــــــــــــــــکر را در خــــــــــــــــــــــــود جای دهـــــــــــــد

پـــــــس کـــــــــــــــــــــاری کن کــــــــــــه آن فکـــــــــــــــــــــــــــــر مثــــــــــــــــــــــبت و ســـــــــــــــازنده باشــــــــــــــــــــــــــــد