می شود رفت و زودتر به مقصد رسید . . . 
می شود با شتاب رفت و گلهای کنار جاده را ندید . . . 
حیف است! 
دوست من کمی آهسته تر !! 
اینجا زندگیست !!