هر کس اصولی در زندگی خودش داره و من معتقدم که ده عادت وجود دارند که مانع به وقوع پیوستن ده اتفاق مهم برای آدمها می شوند و من سعی کردم این عادتها را در خودم راه ندهم
1- غرور مانع یادگیری 
2-تعصب مانع نوآوری 
3- کم رویی مانع پیشرفت
4-ترس مانع ایستادن
5-تخیل مانع واقع بینی، البته این مورد جای بحث داره چون بعضی مواقع تخیل سازنده خلاقیت و لازم هم هست 
6-بدبینی مانع شادی 
7-خود شیفتگی مانع معاشرت 
8-شکایت مانع تلاش 
9-خود بزرگ بینی مانع محبوبیت
10-عادت کردن مانع تغییر