چرا بعضی افراد در مواجهه با فشار روانی ضعیف می شوند، در حالیکه برخی دیگر از آن نیرو می گیرند؟

افرادی که نحوۀ تبدیل یک موقعیت نومیدانه به یک فعالیت جدید غرقه شدن که قابل کنترل است را می دانند، می توانند از خودشان خشنود شده و از این امتحان سخت نیرومندتر بیرون بیایند.

 

گام های  تبدیل یک موقعیت نومیدانه به یک فعالیت جدید غرقه شدن:

(1اتکاء به نفس ناهشیار.
(2متمرکز ساختن توجه بر جهان.
(3کشف راه حل های جدید.

          الف) برداشتن موانع

          ب) جایگزین ساختن اهداف

 یکی از افرادی که تجلی زنده روان شناسی مثبت گرا و غرقه شدن، جوانی کانادایی به نام اسپنسر وست است زندگینامه ایشان در لینک زیر قابل دریافت است

استاد انگیزه