خوشبخت باشید...

 همان باشید که میخواهید

 اگردیگران آنرا دوست ندارند ،بگذارید نداشته باشند

 خوشبختی یک انتخاب است

 زندگی راضی نگه داشتن همه نیست