هر گاه آدمی، [چیزی را] با باور بخواهد، باید بستاند؛ زیرا خدا چاره‌ساز است و تدابیر خود را می آفریند.((فلورانس اسکاول شین))  
آدمی، تنها با پیش تاختن به سوی چیزی که از آن می هراسد، می تواند بر ترس خود چیره شود.((فلورانس اسکاول شین))  
خشم نمی گذارد که انسان، پیش چشم خود را ببیند و سبب همه ی تصمیم گیری های نادرست است که به شکست می انجامد.((فلورانس اسکاول شین))  
گاه رویدادی بس ناچیز می تواند نقطه ی عطف زندگی انسان باشد.((فلورانس اسکاول شین))  
پدر و مادر هرگز نباید فرزندان خود را به داشتن پیشه ای وادار کنند.((فلورانس اسکاول شین))  
تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد، اندیشه های منفی خود او است.((فلورانس اسکاول شین))  
انسان به هنگام خرده گیری یا سرزنش دیگران، به سیم لُخت برق دست می زند و هر آن، ممکن است ضربه ای هولناک بر او وارد آید.((فلورانس اسکاول شین))  
آنچه را که آدمی در دیگران سرزنش می کند، به راستی، به سوی خود می کشد.((فلورانس اسکاول شین))  
بخشیدن، راه ستاندن را می گشاید.((فلورانس اسکاول شین))  
اگر خطای گذشته را نمی توان جبران کرد، دست کم اثر آن را با مهربانی در حق کسی دیگر می توان از بین برد.((فلورانس اسکاول شین))  
محبت و خوش قلبی در کسب و کار نیز گرانبها است.((فلورانس اسکاول شین))  
آزمندی، ریشه ی همه ی بدیها است.((فلورانس اسکاول شین))  
زمانی که انسان با خشنودی و بدون ترس خرج کند، راه را برای سرازیر شدن پول بیشتر می گشاید.((فلورانس اسکاول شین))  
آثار هنرمندی که برای گذران زندگی کار می کند، همواره فراموش می شود.((فلورانس اسکاول شین))  
عشقی در حد کمال ببخش تا عشقی در حد کمال بستانی.((فلورانس اسکاول شین))  
محال [ =نشدنی ] است آدمی بتواند چیزی را به دست آورد که خود هرگز نبخشیده است.((فلورانس اسکاول شین))  
حسد، بزرگترین دشمن عشق است.((فلورانس اسکاول شین))  
عشق راستین، شادمانی‌اش در بخشیدن است، نه ستاندن.((فلورانس اسکاول شین))  
عشق راستین بدون هیچ چشمداشت یا اندکی امید، خود را بر معشوق فرو می باراند.((فلورانس اسکاول شین))  
عشق راستین از خویشتن، آزاد است و از هرچه ترس، رها.((فلورانس اسکاول شین))  
ترس تو است که شیر را درنده می کند.((فلورانس اسکاول شین))  
تا زمانی که انسان، هرچه ترس را از ذهن نیمه هشیار خود نزداید، او را شادی و آرامشی نیست.((فلورانس اسکاول شین))  
اگر کسی وانمود کند که دارا و کامیاب است، میوه‌اش را در زمان آن درو خواهد کرد.((فلورانس اسکاول شین))  
قانون، همواره پشتیبان کسی است که بی باکانه، ولی خردمندانه خرج می کند.((فلورانس اسکاول شین))  
تا زمانی که در جاسنجاقیت، کبریت سوخته افتاده باشد، توانگر نخواهی شد.((فلورانس اسکاول شین))  
آنگاه که انسان، تصویر تنگدستی را از صفحه ی هشیاری خود بزداید، فرمانروای "دوران طلایی" خواهد بود و هر آرزوی درست دلش برآورده خواهد شد.((فلورانس اسکاول شین)) 
تصویری که نقاش، تنها از روی عشق (به هنرش) می آفریند، بزرگترین شاهکار او به شمار می رود.((فلورانس اسکاول شین))  
هیچ انسانی تا عاشق کار خود نباشد، کامیاب نمی شود.((فلورانس اسکاول شین))  
برای شفای تن باید روح را شفا داد.((فلورانس اسکاول شین))  
مهمترین گام برای رسیدن به خواسته، نخستین گام یا "درست خواستن" است.((فلورانس اسکاول شین))  
به محض اینکه انسان از قانون پیروی کند، قانون به فرمانبرداری از او درمی آید.((فلورانس اسکاول شین))  
انسان، تنها می تواند آن باشد که خود را چنان بیند؛ و تنها می تواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند.((فلورانس اسکاول شین))  
هر اندازه دانش آدمی بیشتر باشد، مسئولیت او افزونتر می گردد.((فلورانس اسکاول شین))  
آدمی، تنها آنچه را که می دهد، باز می ستاند. بازی زندگی؛ بازی بومرنگها است.((فلورانس اسکاول شین))  
انسان باید رها در لحظه [ =دم ] زندگی کند.((فلورانس اسکاول شین))  
گذشته و آینده، دزدان زمان هستند.((فلورانس اسکاول شین))  
زندگی، یک آینه است؛ و ما در دیگران، بازتاب چهره ی خودمان را می بینیم.((فلورانس اسکاول شین))  
چه بسیار پیش آمده که آدمی با دیدن بدیهای خود در دیگران، شفا یافته است.((فلورانس اسکاول شین))  
اگر در باطن انسان، ذره ای واکنش هیجانی نسبت به شرایط ناهماهنگ وجود نداشته باشد، آن شرایط برای همیشه از سر راه او کنار می رود.((فلورانس اسکاول شین))  
هر وضعیت ناهماهنگ، نشانه ی ناهماهنگی در درون خود آدمی است.((فلورانس اسکاول شین))  
تا زمانی که آدمی در برابر شرایطی پایداری کند، آن را به سوی خود خواهد کشید.((فلورانس اسکاول شین))  
به محض آرام شدن دریا، کشتی های انسان از راه می رسند.((فلورانس اسکاول شین))  
تا خود را توانگر احساس نکنی، توانگری ات آشکار نخواهد شد.((فلورانس اسکاول شین)) 
خیرخواهی انسان نیک خواه، پیرامون او، هاله ای بزرگ از پشتیبانی می آفریند.((فلورانس اسکاول شین))  
شگفتا که اگر آدمی برای کسی برکت بخواهد، توان آزار رسانیدن را از او خواهد گرفت.((فلورانس اسکاول شین))  
تنها دشمنان انسان، در درون خود او هستند.((فلورانس اسکاول شین))  
در بازی زندگی، محبت و نیک خواهی بر هر تدبیری پیروز می شود.((فلورانس اسکاول شین))  
اگر انسان برای کسی، بدبختی بخواهد، بی گمان، بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد و اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به کامیابی برسد، همانا راه کامیابی خود را هموار کرده است.((فلورانس اسکاول شین))  
کسی که از نفوذ سخن باخبر است، به هنگام گفتگو، دقت بسیاری به خرج می دهد.((فلورانس اسکاول شین))  
هر انسانی دارنده ی آن سرزمینی است که با چشم رؤیا می بیند.((فلورانس اسکاول شین))  
انسان، تنها آن چیزی را می تواند به دست آورد که خود را در حال ستاندن آن ببیند.((فلورانس اسکاول شین))  
هر موهبت والا و دلخواهی، پیشاپیش، چشم براه انسان است؛ بادا که آدمی آن را بازشناسد.((فلورانس اسکاول شین))  
بیشتر، پیش از کامیابی بزرگ، اندیشه های عذاب دهنده می آیند.((فلورانس اسکاول شین))  
اگر کسی در پی کامیابی باشد، ولی شرایط را برای شکست فراهم کند، دچار همان شرایطی خواهد شد که برای آن تدارک دیده است.((فلورانس اسکاول شین))  
ترس، تنها دشمن آدمی است.((فلورانس اسکاول شین))  
زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره ای آرزو کند، هر آرزویی بی درنگ برآورده خواهد شد.((فلورانس اسکاول شین))  
جز تردید و هراس، هیچ چیز نمی تواند میان انسان و بزرگترین آرمانها یا مرادهای دلش، جدایی بیفکند.((فلورانس اسکاول شین))  
هر آنچه آدمی به گونه ای ژرف، احساس، یا به روشنی مجسم کند، بر ذهن نیمه هشیار اثر می گذارد و مو به مو در صحنه ی زندگی پدیدار می شود.((فلورانس اسکاول شین))  
هر آنچه از آدمی در سخن یا کردار، آشکار شود یا بروز کند، به خود او باز خواهد گشت؛ و هرچه بدهد، باز خواهد گرفت.((فلورانس اسکاول شین))  
خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی کند.((فلورانس اسکاول شین))  
جایی هست که جز تو هیچ کس آن را پر نمی کند و کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست.((فلورانس اسکاول شین))  
همه ی امور مهم به دست کسانی انجام پذیرفته است که از آرمانهای بزرگ خود دست نکشیده اند.((فلورانس اسکاول شین))  
قدرت شکست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.((فلورانس اسکاول شین))  
خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت کننده.((فلورانس اسکاول شین))  
زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و کردارهای ماست که دیر یا زود به ما باز می گردد.((فلورانس اسکاول شین))  
هر انسانی با آگاهی کامل به آیین عشق، پا به این سیاره ی خاکی می گذارد. مشکل شما هر چه باشد، امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسأله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت، مسأله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است.((فلورانس اسکاول شین))  
فقط کارهای جسورانه به حساب می آیند.((فلورانس اسکاول شین))  
خداوند راهها و چاههایی دارد که تو را حیران خواهد کرد.((فلورانس اسکاول شین))  
تمام موفقیت های عظیم بر پایه ی شکست بنا شده اند.((فلورانس اسکاول شین))  
جایی که راه نیست خداوند راه می گشاید.((فلورانس اسکاول شین))  
رهنمودهای مشخص را بطلبید تا کامیاب گردید.((فلورانس اسکاول شین))