سکوت !

 

 

 

سکوت علاوه بر آنکه سرشار از ناگفته‌هاست، سرشار از فایده‌ها هم هست. سکوت ، انسان را در مقابل بسیاری از گناهان بیمه می کند و او را به فکر و اندیشه که سرچشمه ی حیات معنوی اوست دعوت می کند.سکوت بهترین وسیله برای زنده کردن نیروی اندیشه است. زیرا هنگام سخن گفتن نیروهای فراوان فکری مصرف می شود. اگر این انرژیها ذخیره شود نیروی عظیمی را تشکیل خواهد داد که به وسیله ی آن حقایق بزرگی را می توان درک نمود، به علاوه سکوت، آرامش بخش روح و تعدیل کننده احساسات است .

 لقمان به فرزندش فرمود: « فرزندم چه بسا که من در اثر گفتار پشیمان شده ام اما به خاطر سکوت افسوس نخورده ام .»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

سکوت:

* موجب رضا و خوشنودی خداست.

* وسیله محفوظ ماندن از خطاها و لغزشها است .

* وسیله ای است برای قطع شدن هوا و هوسهای نفسانی.

*وسیله ریاضت نفس است .

* وسیله درک حلاوت و لذت عبادت و مناجات با پروردگار است .

* قساوت و سختی دل را از بین می برد.

*وسیله ای است برای کسب حیا و پرهیزکاری.

* سبب زیاد شدن تدبر و تعقل است.

*سکوت، هیبت می‌آورد.

* سکوت، تمرکزآور است.

*ساکت باشید تا عیب و هنرتان نهفته باشد.

 *سکوت باعث می شود که مورد سرزنش دیگران قرار نگیرید

*سکوت مانع خشم و غضب است .

*سکوت محبوبیت می آورد.

*ساکت باشید تا با نگفتن سخنان بیهوده و گناه آلود، به شیطان فرصت عرض اندام ندهید.

* عبادت واقعی در سکوت امکان پذیر است.

*سکوت موجب تقویت ایمان و فاصله گرفتن از گناهان می شود.

*سکوت باعث آرامش و آسایش است .

*  در معرفت دین، سکوت به عنوان یک عبادت تلقی شده است.

از حضرت رسول اکرم (ص) نقل شده است:آیا به شما بگویم که چه عبادتی ساده ترین عبادتهاست؟سکوت و خوش اخلاقی.

*سکوت کلید هر راحتی در دنیا و آخرت است.

 

پاسکال:تمام گرفتاریهای انسان ناشی از آن است که قادر نیست تنها در اتاقی بنشیند ،آرام گیرد و سکوت   اختیار کند .

فیثاغورث:   سکوت را بیاموز  بگذار ،ذهن آرام تو گوش کند و بیاموزد .

 

 

در خاموشی هفت خصلت است:

1-عبادتی است بی مشقت   . 

2-زینتی است بی زیور     . 

3-هیبتی است بی سلطنت   .

4-حفظی است بی دیوار  .    

5-استغنایی است از عذر   . 

6-پوششی است از عیب ها.

                              7-آسایش دادن است فرشتگان نویسنده اعمال را.    

 

 

هر اتفاقی،کوچک یا بزرگ،

وسیله ایست که از طریق آن ” خداوند ” با ما سخن میگوید

 و هنر زندگی دریافتن این پیام هاست !

 

 

 

ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺩاﺭﻡ

ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺧﺪاﻱ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺩاﺭﻡ

ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ، ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﮔﻨﻪ ﻛﺎﺭﻡ !

 

 

 

خدای را باید شناخت

که اوست دهنده بی منت

اگر همه بستانند او بدهد

و چون او بدهد کَس نتواند بستاند .