برای پخته شدن کافی است

 هنگامعصبانیت از کوره در نروید