به مرکز گل نگاه کنید و سرتونو عقب وجلو ببرید آیا احساس نمی کنید گل بزرگتر می شود؟
این عکس چه احساسی را به شما منتقل می کند؟

 

با جلو و عقب بردن سرتان چرخیدن حلقه ها را کنترل کنید

 

 

باورتان می‌شود که خطوط عمودی همه با هم موازی باشند؟!


 

 

و اینهم مونالیزایی متفاوت