به مشکلات خود بخندید تا همیشه چیزی برای خندیدن داشته باشید.
در دل هر موفقیت، تحمل سختی و ناملایمات نیز وجود دارد.
 مهم نیست که دیروز چقدر بر شما سخت گذشته است؛ همیشه می توانید از نو آغاز کنید.
معمولاً روزهای اول، مشکل ترین دوران تغییر عادت است. در هم شکستن و تغییر دادن عادتهای ناپسند بسیار دشوار است.
ساده ترین کار جهان این است که خود باشی و دشوارترین کار جهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند.