هیچ وقت مغرور مشو

چون برگها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند ...