گاهی وقت ها فقط یک راه می ماند

و آن هم یافتن راهی جدید است!