مهربانی را از کودکی آموختم

که آبنبات خود را به دریا انداخت تا آب دریا شیرین شود