درس سیزدهم spss: تحلیل واریانس یک راهه


توضیحات کامل در فایل تصویری و فایل word قرار داره

ان شا الله که با تحلیل واریانس و تحلیل یک راهه و چند راهه آشنا هستید؛ بنابراین توضیحات آماری رو زیاد بیان نمی کنم و فقط به نحوه انجام تحلیل در نرم افزار و تفسیر یافته هامی پردازم. متوجه که هستید، قبلا هم گفتم بحث های آماری رو خوب بخونید.