قساوت قلب را می توان در کسانی که زود قضاوت عقل میکنند دید.