نگاهت را متوجه درون کن ، 

به اعماق خود بنگر ، 

بیاموز که اول خودت را بشناسی.....

 زیگموند فروید