جایی که همه مثل هم فکر می کنند

هیچ کس آنقدری که باید 

فکر نمی کند