فدای صداقت اون بی سوادی که ازش پرسیدن

عشق چندحرفه؟

گفت:چهارحرفه،

همه بهش خندیدن امازیرلب می گفت: حسین مگه چندحرفه؟!

پرسیدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟

آهی کشیدوگفت:که ماه محرم است.

گفتم: که چیست محرم؟باناله گفت:

ماه عزای اشرف اولادآدم است 

 

 ماه محرم تسلیت باد