حس خوبی دارم انگار دوباره نو شدم

امروز آسمان آسمان ها آبیه اخه یک اتفاق خوب افتاده من هم چون خوشحالم جشن گرفتم