می گویندخواستن توانستن است و الحق هم راست می گویند، چراکه تا خواستن نباشد، توانایی جایی برای عرض اندام 

نمی یابد
به سخن دیگر تا اراده ای برای انجام کاری وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت که کار به مرحله عمل برسد. اما ما در اینجا به مواردی اشاره می کنیم کهشمااگر بخواهید هم " نمی توانید" آنها را انجام 

دهید
1 - نمی توانید بیاموزید، اگر اراده ای برای گوش دادن نداشته باشید.
 

2 - نمی توانید 
از دیگران انتظار داشته باشید، تمام و کمال به شما توجه کنند. وقتی توجه کمی به آنها داشته باشید 

3 - نمی توانید کاری را به امان خدا رها کنید و توقع داشته باشید که راه حل از آسمان بیاید. 

4 - نمی توانید در پی احترام دیگران به خود باشید و همچنان با زبان خود آنهارا برنجانید .

5 - شما نمی توانید همزمان هم تنبل باشید و هم خوش شانس. 

6 - نمی توانید یک تصمیم خوب بگیرید، وقتی همزماناز یک فرصت خوب غفلت می کنید .

7 - نمی توانید 
انتظار پیروی حداکثری دیگران از خود را هم داشته باشید وقتی برده و بنده ترس هستید .

8 - نمی توانید در رقابت تنگاتنگ برنده شوید در حالیکه نصف توجه لازم به کاری را نداشته باشید.

9 - نمی توانید از دیگران شانس دوباره بخواهید در حالیکه خودتان شرایطش را فراهم نمی کنید.

10 - نمی توانید دستاورد زیادی داشته باشید، وقتی تلاش کمی داشته اید.

11 - نمی توانید انتظار انصاف داشته باشید، وقتی مهربانی نمی کنید. 

12 - نمی توانید فرصت های طلایی به دست آورید وقتی پا پی به دست آوردنش نمی شوید.منبع همدردی