زندگی مانند کتابی است پرماجرا و هیجان انگیز.هیچ گاه آنرا به خاطر یک برگش دور نیانداز…!