حقیقت انسان به آنچه اظهار میدارد نیست ..

 


                    بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که . .


      

                                                          از اظهار آن عاجز است . .       بنابراین اگر خواستی او را بشناسی . .


 

                                  نه به گفته هایش . .                                          بلکه به نا گفته هایش گوش کن . . .


 

                                           "زیگموند فروید"