فرایند درمان(متد و روشهای درمانی) -مفهوم خلاء وجودی-4 - رابطه قدرت طلبی، لذت جویی ،و پول پرستی با خلاء وجودی


رابطه قدرت طلبی، لذت جویی ،عملیات جنسی و پول پرستی با خلاء وجودی 
اگر نقابها و وانمودها را کنار بزنیم، جلوه دیگر خلاء وجودی را مشاهده می کنیم که گاه ناکامی در معنی جویی سبب قدرت طلبی است که آن هم به شکل بسیار ابتدایی آن یعنی پول پرستی آشکار می شود. 
در پاره ای موارد جای ناکامی در معنی جویی را «لذت طلبی» اشغال می کند. به همین دلیل ناکامی وجودی گاه حرص و آز عملیات جنسی را به جانشینی بر می گزیند. در این موارد می توان دید که چگونه کسانی که در واقع از خلا وجودی رنج می برند اسیر شهوات خویش می‌شوند. 
در افراد نوروتیک، رخدادهای مشابهی به وقوع می‌پیوندد. در این بیماران یک نشانه ی بیماری زا ، خلا وجودی را اشغال کرده است و در آنجا به طور پیوسته نشو و نما می کند. در چنین مواردی، گرچه ما با یک نوروز اندیشه زاد روبرو نیستیم، ولی با این حال اگر شیوه ی درمانی را که بر می گزینیم تا به وسیله آن به بیمار کمک کنیم بر مشکل خود چیره شود، با لوگوتراپی درهم نیامیزیم هرگز نمی توانیم انتظار موفقیت داشته باشیم. زیرا با پر کردن خلا وجودی است که ما می توانیم مانع بازگشت مجدد بیماری شویم. از این رو لوگوتراپی نه تنها در درمان بیماریهای اندیشه زاد، بلکه در درمان بیماری های روانزاد نیز لازم و مفید است . از این دیدگاه است که می توان گفته آرنولد را مورد تایید قرار داد که « هرگونه درمانی علیرغم محدودیتش باید از لوگوتراپی کمک بگیرد» (* ‌فرانکل،1384) 
=============== 
منبع: 
– فرانکل، ویکتور امیل، ترجمه نهضت صالحیان و مهین میلانی( 1384). ‌ ‌انسان در جستجوی معنا. تهران: انتشارات درسا

منبع همدردی