فرایند درمان(متد و روشهای درمانی) -علت شناسی مسائل روانی و رابطه آن با عقاید1 - مقدمه ای بر علت شناسی روانی در معنا درمانی 


علت شناسی در نظریه فرانکل


علت شناسی مسائل روانی 
فرانکل معتقد بود که چیزی تحت عنوان روان آزردگی جسمانی، روانی و معنوی خالص وجود ندارد. بلکه موارد مختلط هستند و به اشکال بدن زاد، روان زاد، یا خردزاد وجود دارند که بایستی هم از نظر تشخیصی و هم از نظر هدفمندی تقریبی آنها مشخص شود. منظور از تشخیص تعیین ماهیت هر عامل (جسمانی، روانی و معنایی) و مشخص کردن عامل اولیه است. اگر عامل جسمانی اولیه باشد روان آزردگی بدن زاد و اگر عامل معنوی اولیه باشد صحبت از روان آزردگی خرد زاد است. 
تشخیص ، گرد آوری اطلاعات از طریقه سابق دارویی، مصاحبه های تشخیصی، پرسشنامه ها و آزمون های روانی را در بر می گیرد. در این مرحله ممکن است خطاهایی صورت بگیرد زیرا که اطلاعات بر اساس گفته های بیمار است. اگر پیام غلط به بیمار داده شود در نتیجه اطلاعات غلط هم به وجود می آید.( پترسون، 1973) 


=================== 
منابع و پاورقی:- Patterson, G. H (1973). Theories of counseling and psychology. New York: Harper&, Row