عبارات تاکیدی مانند تجویز دارو برای جنبه های معینی از خویشتن خویش است که میخواهید آن را دگرگون سازید


اگر عبارتی به دلتان نشست آن را در یک قطعه کاغذ نوشته ودر عبور نگاهتان قرار دهید آنگاه به نظاره بنشینید آثار شگرف آن را...

1 - یادت باشد : در ازای هر 10 دقیقه خشمگین شدن  600 ثانیه شادی را از دست میدهی!

2 - فراموش نکن : قابل اعتماد بودن ارجمندتر از مورد علاقه بودن است!

3 - هر لحظه را به گونه ای زندگی کن که گویی واپسین لحظه است وکسی چه میداند شاید آخرین لحظه باشد!

4 - به یاد بسپارید: امواج فکری منفی  رویدادهای منفی و امواج فکری مثبت  رویدادهای مثبت را بوجود می آورد!

5 - به خاطر بسپارید : بزرگ بیاندیشید تا  بزرگ  شوید. اندیشه حقیر انسان را حقیر نگه میدارد!

6 - در مقابل هر چه  مقاومت  نشان دهید  اصرار  می ورزد!
7 - فراموش نکن :یکی از این روزها, هیچ یک از این روزها نیست, امروز, روزیست که باید کاری بزرگ را آغاز کنی!

8 - یادت باشه: افکار بزرگ هدف دارند , افکار کوچک آرزو...!

9 - فراموش نکن :کسی که نمیتواند رنج های کوچک را تحمل کند,هیچگاه نمیتواند کارهای بزرگ انجام دهد!

10 - فراموش نکن :خطا کردن خصوصیت انسان است, اصرار در خطا خصوصیت شیطانی!!!


به هر عبارت حداقل چند ثانیه فکر کنید....