باز هم بلند شو
ایستادنِ کسى که زمینش زده اند از کسى که به زور سرپایش نگه داشته اند زیباتر است.

علت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است. الکس‌مکنزی

خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار . فلوبر

وقتی خشمگین شدی ، خاموش باش

شما به همان چیزی تبدیل می شوید،که هر روز به آن فکر می کنید

کسی که مدام بگویید نمی توانم به خودش توهین کرده است (رالف والدو امرسون)