اگر میخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ دهد

باور محال بودنش را عوض کن.