نام: 

 به سان آسمان بزرگ نیستم اما آسمان ها صدام کنید.

محل سکونت:

در قلب کسانی که دوستم دارند

 

درباره من:

دوستش دارم

بزرگیش را

 سکوتش را

عظمتش را

 ابهتش را

 تنهاییش را

 حکمتش را

 صبرش را

و بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن ! خدا را میگویم ...